Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 26. nedeľa v roku A (Mt 21,28-32)

Po tom ako Ježiš slávne vstúpil do Jeruzalema (Mt 21, 1-11), sa v Matúšovom evanjeliu začína opis udalostí Veľkého týždňa. Čas medzi týmto vstupom a pašiami zväčša vypĺňajú Ježišove kázania a jeho kontroverzie s predstaviteľmi oficiálneho judaizmu. Priestorovo sa odohrávajú na nádvorí chrámu, alebo v jeho blízkom okolí. V tomto úseku sa nachádza aj podobenstvo o dvoch synoch (21, 28-32), ktoré

Zamyslenie – 25. nedeľa v roku A (Mt 20,1-16)

Podobenstvo, ktoré sa nám predkladá na úvahu dnes sa končí slovami: „Tak budú poslední prvými a prví poslednými“ (Mt 20,16). To znamená, že podobenstvo dáva odpoveď na otázku, čo znamená, že poslední budú prvými a prvý poslednými. Toto tajomné tvrdenie tiež predchádza celé podobenstvo a spolu s ním tvorí súčasť Ježišovej odpovede na Petrovu otázku z konca predchádzajúcej kapitoly:

Zamyslenie – 24. nedeľa v roku A (Mt 18,21-35)

Ak by sme hľadali spoločnú tému 18. kapitoly Matúšovho evanjelia, tak by to mohlo byť: Ponaučenia o spôsobe života v cirkevnom spoločenstve. Minulý týždeň (Mt 18, 15-20) sme počuli o sile spoločnej modlitby a o spôsobe napomínania. Dozvedeli sme sa, že riešenie situácie „keď sa tvoj brat prehreší proti tebe“ má byť postupné, nenáhlivé, trpezlivé, také, aby sme

Zamyslenie – 23. nedeľa v roku A (Mt 18,15-20)

Po tom, čo sme pred dvoma týždňami čítali a zamýšľali sa nad Ježišovými slovami adresovanými Šimonovi Petrovi v blízkosti Cézarey Filipovej, v dnešnom evanjeliu nachádzame slová, ktoré sú takmer identické s tými adresovanými Petrovi. Máme na mysli slová o zväzovaní a rozväzovaní. Ježiš v evanjeliu 21. cezročnej nedele hovorí Petrovi: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné

Zamyslenie – 22. nedeľa v roku A (Mt 16,21-27)

Ak konáme nejaké vážne životné rozhodnutie, netýka sa to iba jedného daného okamihu. Väčšinou k nemu dospejeme po dlhšom čase uvažovania a naberania skúseností. Rovnaké je to aj po samotnom rozhodnutí. Nestačí povedať niečomu, či niekomu áno iba raz. To áno treba od prvého okamihu opakovať pravidelne. Aj o tom hovorí úryvok z Matúšovho evanjelia, ktorý nasleduje bezprostredne

Zamyslenie – 21. nedeľa v roku A (Mt 16,13-20)

Túto rozpravu o Ježišovej identite medzi ním samým a jeho učeníkmi nájdeme u všetkých synoptikov. U Matúša a Marka je zasadená do prostredia Cézarey Filipovej. Lukáš ju však umiestňuje kdesi v okolí Galilejského jazera, po zázračnom nasýtení zástupov na mieste, kde ostatní dvaja synoptici umiestňujú príbeh o Ježišovi kráčajúcom po mori. Na túto nedeľu, sa nám v rímsko-katolíckom kalendári ponúka Matúšova verzia,

Zamyslenie – 20. nedeľa v roku A (Mt 15,21-28)

Medzi bádateľmi je všeobecne prijímané, že záverečný redaktor Matúšovho evanjelia (Mt) použil ako svoju predlohu text nám dnes známy ako Markovo evanjelium (Mk). Vidno to najmä z množstva prebraných príbehov a rozprávaní. Vo veľkej časti sa u Mt navyše nezachoval len obsah ale aj chronológia. Jednotlivé epizódy, či reči v obidvoch spisoch nasledujú za sebou v rovnakom poradí.

Zamyslenie – 19. nedeľa v roku A (Mt 14,22-33)

Situácia príbehu o Ježišovi kráčajúcom po mori je v evanjeliách veľmi zaujímavá. U Lukáša sa vôbec nevyskytuje, ale zato je prítomná u Jána a to na rovnakom mieste ako u Matúša a Marka, t.j. hneď po udalosti rozdelenia chleba piatim tisícom. Stojí za to tiež poznamenať, že krátka podepizóda s po vode kráčajúcim Petrom sa vyskytuje iba u Matúša. Matúšova verzia Ježišovho kráčania po

Zamyslenie – Premenenie Pána v roku A (Mt 17,1-9)

Viaceré kresťanské tradície si sviatkom 6. augusta pripomínajú udalosť z Ježišovho života, známu ako Premenenie Pána. Jej opis sa nachádza vo všetkých troch synoptických evanjeliách. Hoci ide o veľmi známe rozprávanie, jej presný význam, historická autenticita a chronológia v rámci textu robí dodnes viacerým odborníkom ťažkosti. K pochopeniu nám môže pomôcť fakt, že „premenenie“ všetky opisy zaraďujú za

Zamyslenie – 17. nedeľa v roku A (Mt 13,44-52)

Na začiatku 13. kapitoly Matúšovho evanjelia, ktorá je silne poznačená podobenstvami, sa učeníci Ježiša prekvapene pýtajú, prečo zástupom hovorí v podobenstvách (porov Mt 13,10). Zdá sa, že aj pre nich je nezvyčajné, že ktosi hovorí o Bohu a o Božom kráľovstve skrze obrazy vytiahnuté z každodenného života – asi na to neboli zvyknutí v rečiach