Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 16. nedeľa v roku A (Mt 13, 24-43)

Po podobenstve o rozsievačovi pokračuje Ježišova „reč v podobenstvách“ (Mt 13) ďalej. Nasleduje séria dlhších či kratších podobenstiev, ktorých témou je opis „nebeského kráľovstva“. Úsek veršov 24-43 sa dá rozdeliť takto: I. podobenstvo o kúkoli (24-30) II. podobenstvo o horčičnom zrne (31-32) III. podobenstvo o kvase (33) IV. dôvod hovorenia v podobenstvách (34-35) V. výklad podobenstva o kúkoli (36-43). Všetky tieto

Zamyslenie – 15. nedeľa v roku A (Mt 13,1-23)

Podobenstvo o rozsievačovi je jedno z najznámejších; nájdeme ho dokonca u každého synoptika. Každý z nich toto podobenstvo prezentuje vlastným spôsobom, a tak stretávame odlišnosti, ktoré charakterizujú rozprávanie jednotlivých evanjelistov. Zameriame sa dnes na jednu z nich, ktorá sa nachádza až v samom závere rozprávania. Na úvod je dobré poznamenať, že podobenstvo o rozsievačovi hovorí o tých, ktorí slovo počúvajú; tých, ktorí slovo nepočúvajú

Zamyslenie – 14. nedeľa v roku A (Mt 11, 25-30)

Medzi Ježišovou „misijnou“ rečou (k. 10) a rečou „v podobenstvách“ (k. 13) sa v Matúšovom evanjeliu nachádza úsek kapitol 11-12.  Ich nosnou témou je odmietnutie Ježiša a napätie medzi ním a židovskými predstaviteľmi. Výnimku v nich tvoria verše 11, 25-30. Tie naopak hovoria o tých, ktorý Ho prijali. Nazvať by sa dali aj ako „Ježišova chvála Božej múdrosti a pozvanie ku

Zamyslenie – 13. nedeľa v roku A (Mt 10,37-42)

Aj v túto nedeľu pokračujeme a zároveň završujeme Ježišovu inštruktážnu reč dvanástim, ktorých vysiela, pretože mu bolo ľúto zástupov, lebo boli ako ovce bez pastiera (porov. Mt 9,36). Liturgický výber sa rozhodol z čítania tejto reči vynechať vv. 34-36, v ktorých Ježiš odhaľuje, že jeho nasledovanie spôsobí rozdelenia aj v najužších ľudských putách, tých rodinných – syn sa postaví

Zamyslenie – 12. nedeľa v roku A (Mt 10,26-33)

Desiata kapitola Matúšovho evanjelia tvorí v jeho obsahu už v poradí druhý väčší blok rečového materiálu. Prvý sa nachádzal v kapitolách 5-7 a poznáme ho ako „reč na vrchu“. Tento nazývajú mnohý „misijná reč“.  Nasleduje po opise vyvolenia dvanástich apoštolov a obsahuje Ježišove poučenia, ako sa majú jeho učeníci zachovať pri hlásaní evanjelia. Verše 26-33 tvoria jej tretiu časť, ktorá

Zamyslenie – 11. nedeľa v roku A (Mt 9,36-10,8)

Prvá časť dnešného evanjelia (9,36-38) je prípravou na druhú časť, ktorá začína desiatou kapitolou, kde sa opisuje vyslanie dvanástich učeníkov, ktorí sú poslaní, a preto sú aj nazvaní „apoštolmi“ (z gréckeho ἀποστέλλω [apostello] – „posielať“). K úryvku, ktorý sa nám ponúka by bolo vhodné priradiť aj Mt 9,35: „A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil

Zamyslenie – Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku A (Jn 3, 16-18)

Viacero kresťanských denominácii v túto nedeľu slávia tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Ide o jeden zo základných vieroučných základov. Táto náuka nevychádza z ľudského bádania. Vychádza zo zjavenia. Dalo by sa povedať, že nám v nej Boh dal nahliadnuť do svojho vnútorného života. Katolícka liturgia na tento sviatok ponúka evanjeliový úryvok, ktorý taktiež odhaľuje, aký Boh , napriek našim

Zamyslenie – 8. nedeľa v roku A (Mt 6,24-34)

Veľmi ľahko sa dajú klásť námietky Ježišovi po vypočutí si dnešného evanjelia. Napr.: Čo teraz, netreba pracovať, netreba plánovať, veď Pán sa postará? Prečo teda neskôr Pavol napíše Solúnčanom: „Kto nechce pracovať nech ani neje“ (2 Sol 3,10)? Alebo každý, kto sa namáha, zháňa, aby zabezpečil živobytie pre seba a svoju rodinu má malú vieru? Ak

Zamyslenie – 7. nedeľa v roku A (Mt 5, 38-48)

Kontinuálne čítanie Matúšovho evanjelia počas nedieľ  pokračuje v tzv. „antitézach“ reči na vrchu, ktoré sme načali pred týždňom. Po výrokoch o násilí, cudzoložstve, rozvode a prísahe (Mt 5, 21-37) nasleduje Ježišov autoritatívny výklad „predpisov zákona“ o odplate a láske k blížnemu (v. 38-48) Verše 38-42 pojednávajú o princípe „Oko za oko a zub za zub!“, ktorý sa v Tóre (Pentateuchu) nachádza aspoň

Zamyslenie – 6. nedeľa v roku A (Mt 5, 17-37)

Po tom, čo Ježiš predostrel logiku nebeského kráľovstva v blahoslavenstvách a vyzval svojich učeníkov, aby boli soľou zeme a svetlom sveta, hovorí, že neprišiel Zákon zrušiť ale ho naplniť (v. 17). Ježiš objasňuje práve v týchto veršoch, ktoré sú predmetom nášho záujmu, aký je jeho vzťah k „starému“. A zdá sa to práve na mieste, aby tak urobil po