Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 2. pôstna nedeľa v roku B (Rim 8, 31b-34)

Ako sme si už všimli pred týždňom, druhé nedeľné čítanie je cez pôstne nedele nezvyčajne harmonizované s prvou lekciou. Do nej je na každú nedeľu chronologicky vybraná nejaká pasáž zo starozákonných dejín spásy. Druhá pôstna nedeľa v cyklu B nám tak ponúka rozprávanie o Abrahámovej obete svojho syna Izáka (Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18). K nej bol zapasovaný

Zamyslenie – 1. pôstna nedeľa v roku B (1 Pt 3,18-22)

Slová z Prvého Petrovho listu, ktoré sú vybraté do druhého čítania na Prvú pôstnu nedeľu v roku B súvisia s prvým čítaním, v ktorom čítame o Božej zmluve s Noemom po potope sveta. Druhé čítanie tiež spomína Noema a vody potopy. Takýto súzvuk prvého čítania s druhým je v liturgii skôr výnimkou; zväčša súvisí prvé čítanie s evanjeliom. Keďže sa Pôstne obdobie zvlášť spája s bezprostrednou

Zamyslenie – Kvetná nedeľa v roku B

Na Kvetnú nedeľu býva zväčša v centre pozornosti evanjeliové čítanie o Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema. To sa však v liturgii číta len v úvodnom obrade. V centre a, môžeme povedať, aj vo vyvrcholení bohoslužby slova stojí čítanie Pašií t.j. udalosti Ježišovho utrpenia a smrti. V liturgickom roku B sa na Kvetnú nedeľu čítajú Pašie z Markovho evanjelia. Zamerajme sa teda na to, ako

Zamyslenie – 5. pôstna nedeľa v roku B (Jn 12,20-33)

Scéna príchodu Grékov hľadajúcich Ježiša sa nachádza už po jeho vstupe do Jeruzalema (Jn 12,12-19). Ide o veriacich v židovské náboženstvo, ktorí pochádzajú z pohanského prostredia a zúčastňovali sa púte na Veľkú noc. Ich žiadosť, sprostredkovaná apoštolmi Filipom a Ondrejom, dáva Ježišovi príležitosť, aby v Jánovom evanjeliu predniesol svoju poslednú verejnú reč (v. 23-36). Tá je na viackrát prerušená hlasom

Zamyslenie – 4. pôstna nedeľa v roku B (Jn 3,14-21)

Henry Ossawa Tanner - Ježiš a Nikodém   Dnes máme pred sebou poslednú časť z nočného rozhovoru medzi Ježišom a Nikodémom z tretej kapitoly Jánovho evanjelia. Táto časť sa začína Ježišovou odvolávkou na udalosť z dvadsiatej prvej kapitoly Knihy Numeri. Podľa rozprávania biblického príbehu, po tom, čo izraelský ľud na ceste púšťou reptal proti Bohu a Mojžišovi,

Zamyslenie – 3. pôstna nedeľa v roku B (Jn 2,13-25)

Jánovo evanjelium umiestňuje udalosť vyčistenia chrámu na začiatok verejného účinkovania, hneď za prvé znamenie na svadbe v Káne. Na rozdiel od neho, synoptici (Mt 21,12-17; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46), ho uvádzajú počas záverečného pobytu v Jeruzaleme. Tým ale rozdiely nekončia. Medzi odborníkmi dnes nie je zhoda, či sa Ján snažil prebrať správu zo staršej tradície. Jasné

Zamyslenie – 2. pôstna nedeľa v roku B (Mk 9,2-10)

Udalosť Ježišovho premenenia na vysokom vrchu nás spája s jedným z najvýznamnejších momentov izraelského národa: dar Zákona a Zmluvy na hore Sinaj. Evanjelista nás odkazuje na knihu Exodus a jej kapitoly 19–31. Po uzavretí zmluvy vyliatím krvi býčkov na oltár a pokropením ľudu, Mojžiš vystupuje na vrch, zostupuje Pánova sláva a zahaľuje vrch šesť dní. Potom Boh volá Mojžiša k sebe (porov.

Zamyslenie – 1. pôstna nedeľa v roku B (Mk 1,12-15)

V postupnom nedeľnom čítaní z Markovho evanjelia bola vynechaná pasáž 1,12-13, ktorá hovorí o Ježišovom pokúšaní na púšti. Dôvodom bolo, že latinská liturgia túto časť z Nového Zákona vyhradzuje pre prvú pôstnu nedeľu. Prepája sa tak myšlienka 40 dňového pôstneho obdobia a rovnako dlho trvajúceho pobytu Krista na púšti. Stručnosť autorovho štýlu sa v Markovom evanjeliu podpísala aj pod tento