Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 17. nedeľa v roku B (Ef 4,1-6)

Už na prvý pohľad môžeme vidieť, že ústrednou témou dnešného úryvku je povzbudenie kresťanskej obci, aby bolo vidno na ich živote ich príslušnosť ku Kristovi. Autor listu sa odvoláva na povolanie. Kresťanský spôsob života je povolaním. Grécky text tu doslova znie: „...aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorým ste boli povolaní.“ Aspekt povolania tak ešte

Zamyslenie – 16. nedeľa v roku B (Ef 2, 13-18)

Minulého týždňa sme vstúpili do listu Efezanom a to silno hymnickým štýlom, ktorý bol výzvou pre nejedného lektora na liturgii. Aj úryvok z druhej kapitoly, ktorý máme pred sebou teraz, sa vyznačuje riadnou dávkou poetizmu. Celý text zamyslenia nájdete tu. Z listu Efezanom (2, 13-18): Bratia, v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste

Zamyslenie – 15. nedeľa v roku B (Ef 1,3-14)

Nedeľné čítanie z Nového zákona nám ponúka jeden z hymnov, ktoré v týchto spisoch nachádzame. Ten dnešný pochádza s listu, ktorý označujeme ako List Efezanom, hoci jeho identifikácia s touto cirkevnou obcou nie je úplne jednoznačná. Je tiež veľmi pravdepodobné, že list nepochádza priamo od Pavla, ale je skôr istým súhrnom jeho teológie. Tento hymnus

Zamyslenie – 14. nedeľa v roku B (2 Kor 12, 7b-10)

V nedeľných čítaniach obdobia „Cez rok“ nás čaká posledný úryvok z Druhého listu Korinťanom. Pochádza z jeho predposlednej kapitoly, ktorá je súčasťou poslednej ucelenej časti spisu. V kapitole 10 sa totiž Pavol „opäť“ vracia k svojej obrane. Jazyk záverečných štyroch kapitol je však tak nezvyčajne ostrý a expresívny, že túto sekciu mnohí považujú za pôvodne samostatný list. Mohlo by dokonca ísť

Zamyslenie – 13. nedeľa v roku B (2 Kor 8,7.9.13-15)

Dnešný úryvok môže znieť tak trochu komunisticky. Pavol vyzýva cirkev v Korinte k dielu lásky voči cirkvi v Macedónsku. Má pritom na mysli materiálnu, či finančnú stránku. Jedno spoločenstvo má prebytok, druhé nedostatok, a tak Pavol hovorí o „istom vyrovnaní“. Mohlo by to nabudzovať dojem, že všetci majú mať rovnako, podobne ako v ideáloch komunizmu.

Zamyslenie – 12. nedeľa v roku B (2 Kor 5, 14-17)

Pokračujeme v čítaní Pavlovho listu do Korintu. Stále sa pohybujeme v jeho prvej časti (2 Kor 1-7), kde autor opisuje a obhajuje svoju apoštolskú činnosť. Vybraný krátky úryvok z 5. kapitoly nám opäť dáva hlbšie nahliadnuť, ako sa na svoje poslanie díval Apoštol národov. Zhrnúť by sa dal do dvoch bodov: motivácia láskou a nové poznanie Krista. Celý

Zamyslenie – 11. nedeľa v roku B (2 Kor 5,6-10)

Verše 6 a 8 Pavol formuluje veľmi podobne a obsahujú aj veľmi podobnú myšlienku, avšak robí v nich aj istý dôležitý rozdiel. Pozrime sa teda najprv na to spoločné. Už na prvý pohľad si môžeme všimnúť takmer identickú formuláciu na začiatku 6. a 8. verša: „Sme plní dôvery...“ V slovenčine nemáme úplne adekvátny výraz pre grécke slovo, ktoré stojí za

Zamyslenie – 10. nedeľa v roku B (2 Kor 4, 13 – 5, 1)

V katolíckej tradícii sme sa po Turícach opäť vrátili do liturgické obdobia „Cez rok“. To nás opäť vovádza do svojho vlastného cyklu nedeľných kontinuálnych čítaní epištol. Podľa tohto poriadku sa 10. nedeľou cezročného obdobia v tomto roku dostávame k Druhému listu Korinťanom. A to hneď do jeho 4. kapitoly. Celý text zamyslenia nájdete tu. Z Druhého listu

Zamyslenie – Slávnosť Najsvätejšej Trojice v roku B (Rom 8,14-18)

Pavol sa v dnešnom úryvku hrá s významom gréckeho slova πνεῦμα [pneuma], „duch“. Na jednej strane ho používa v zmysle „mať istú mentalitu“, konkrétne mentalitu otroctva (v. 15) a na strane druhej na označenie priameho Božieho pôsobenia, či jeho prítomnosti v človeku: „Duch adoptívneho synovstva“. Veriacemu, ktorý dáva Božiemu Duchu v živote priestor a je ochotný nechať sa ním viesť, je cudzia

Zamyslenie 6. nedeľa v roku B (1 Kor 10, 31 – 11, 1)

Pred začiatkom pôstu ešte raz načrieme do Pavlovho Prvého listu Korinťanom. Konkrétne do slov na prelome 10. a 11. kapitoly. Ide tu o súhrn, ktorý reaguje na predchádzajúce verše. Ak by sme si čítali text od začiatku 8. kapitoly, tak pred sebou máme komplikáciu v ktorej sa zdá akoby sa tu nie veľmi šikovne striedali rôzne tematiky. To